Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding: Aanmelding voor een reis vindt plaats door ondertekening van een aanmeldingsformulier of betaling van het inschrijfgeld door de deelnemer. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder mede dan wel geheel aansprakelijk voor nakoming hunner verplichtingen door alle door hem/haar aangemelde deelnemers.    De minimum leeftijd van deelname is 16 jaar, behalve indien in enig gezinsverband aan een reis wordt deelgenomen.

Artikel 2: Betaling: Binnen een week na ontvangst van uw reserveringsbevestiging ontvangt u van ons een factuur en dient u een aanbetaling van minimaal 50% van het factuurbedrag te voldoen. Het restant uiterlijk 6 weken voor vertrek. Indien reservatie binnen 6 weken voor vertrek, dan dient U volledige som direct te voldoen.
Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte reis te annuleren, reeds betaalde gelden worden dan niet meer gerestitueerd. De annuleringsbepalingen vermeld in artikel 5 van deze voorwaarden zijn als dan onverminderd van toepassing. Voor eventueel gemaakte kosten tijdens de reis krijgt u na afloop de factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Artikel 3: Reissom: De reissom is exclusief:
• de kosten van een reisbagage- en/of annuleringsverzekering
• reiskosten naar of van de in- en ontschepings havens

Artikel 4: Reisdocumenten: De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort of, waar toegestaan, een toeristenkaart. Indien de deelnemer de reis niet kan maken wegens het ontbreken van de benodigde geldige documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening. 

Artikel 5: Annulering: Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt binnen de laatste 6 weken voor de werkelijke afvaart, dan dient de volledige reissom te worden voldaan.
Het is echter wel mogelijk om, in geval van annulering, de zeilreis over te dragen aan iemand anders (mits deze onze voorwaarden natuurlijk ook accepteert).

Artikel 6: Uitsluiting aansprakelijkheid: Deelname aan een reis geschiedt geheel voor eigen risico. Wij zij niet aansprakelijk te stellen voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan opvarenden of derden, extra reis- en verblijfskosten.
Evenmin zijn wij aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
Wij adviseren u dan ook een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 7: Wijzigingen voorbehouden: Wijziging van een reis, eventueel gevolgd door opzegging van de schipper, wijzigingen in de uitvoer van de reis, zoals: vertrekdatum, vertrekplaats en of reisdoel, kunnen door de schipper i.v.m. weersomstandigheden en of veiligheidsredenen worden doorgevoerd.
Deze mogelijke wijzigingen dienen de deelnemers als overmacht te beschouwen.

Indien, wegens onvoldoende deelname, een reis niet kan doorgaan, verplichten wij ons tot onmiddellijke kennisgeving aan de deelnemers en tot restitutie van de reeds betaalde gelden.